بی بی طلا

بی بی طلا

 

  در روزهای  برفی  بهمن
  بَبرَک
از پیش  چشم  ما همه ، گم شد.
 بی بی طلا
            پی  جُفتش
از ترکه ی   قفس
تا لاله ی  چراغ دیواری
 پرواز کرد

 حجم اتاق
  آواز  زرد  شد .

 اردی بهشت
  از روی  برف   هرّه  گذر کرد
                             توی اتاق
  یک  خرمن  شکفته  گل زرد  باز  کرد .