تا قله

تا قله

 

باد  از وزیدن ، شاید
 تصویری  از دنیای  بی نشان  سبکبالی،  تجرید را 
                                                [تجدید  می کند .
  وقتیکه سیمرغ
 همبال باد
 تا قاف قلّه  می پَرَد
 در سنگ  آیا
 آن صورت مجرد  را، بی صورت  می بیند ؟