ترانه 2

ترانه 2

 

انگشتان کشیده ی تو :
 - این معلمان مهر آموز -
تولدی  را در من آغاز می کنند
 من ابدیت  را زمزمه می کنم
 و بر کوهی  بلند می خوانم :
 « ای معلمان ، برمن کتابی را بگشایید
 که از ابدیت  عشق سخن می گوید و در کوهها
 اشتیاق پاسخ  را ببار می نشاند . »