ترانه 3

ترانه 3

 

چون زاده شدیم
 تراوایی بین ما بود
 سالها دم زدیم ، بی آنکه زیسته باشیم .
 پس ،
 عشق ما  را زاد .
چون زاده شدیم
 تراوایی  بین ما نبود