ترانه 5

ترانه 5

 

در ما روز آغاز شد .
 محراب  مرا خواند و به ستایش ایستادم
      زمین پر از دوستی است و کشتزاران
                             شاداب باران برکت .
 دیشب  درختان زیباترین شعرشان  را سرودند .
 برویم و «  قصیده ی درخت »  را تمام کنیم .