ترانه 6

ترانه 6

 

اندوهناک ،  از رهگذری  رسیدیم .
سفری  در پیش بود .
 دردی به ما رسید که نخواندیمش
 و با ما
شکوهی بیگانه ماند ، که می خواندمان
 چرا که فاصله ی دو روح، فاصله ی دو تن بود!