تشنگی

تشنگی

 

تشنگان  خفته  خواب ِ آب می بینند
 کاسه های  آبی  لبریز
 کوزه های  از عرق  تب ریز
 می توانستم  اگر تا  صبح بیداری
 کوزه ها  را در نسیم  سرد بگذارم
  تشنگی  را می نشستم  با کلید  صبرم  اندر مُشت .