تقویم زندگی

تقویم زندگی

 

 من
 شب را به تیغ صبح بریدم
 و روز را
 در قابی از طلا
 آویختم  به روزن تقویم زندگی .