تندیس ، الگو

تندیس ، الگو

 

به : سیروس مالک

درفضای نیمروز شهر ،
جز دو خط روشن ممتد
هر خط دیگر ، سواد نقطه ی گنگی است .

 

در فضای نیمروز شهر ،
 جز زنی با بازوان روشن ممتد
 هیچکس روییدن خورشید  را از خاور قلبش
            نخواهد دید .

 

ای شما ،
 - تندیس خوبیها ! و پاکیها ! -
 ای شما ،
 - الگوی پرهیزی که مرز باور من نیست -
 در کدامین صبح آیا رویش خورشید را در قلب خود دیدید ؟