توپ زمین

توپ زمین

 

زندانی جوان
 از مانده های جیره ی نانش
 بانگ قناریان خمیرین را
                                             پرواز می دهد
 رؤیای گربه ها
 دنیای زرد بال قناریهاست .


ای شاخه صبور گلابی
            یکدم رها بکن
سنگین این قفس را
            -با گربه های مست -

 

زنجیر زندگی
 سیاره ی زمین را چون واژه ی خدا
 آویخته به گردن « دالایی لاما *» ی پیر .

 

هان دستهای  خسته ی بودا
زنجیر واژه را بگسل .
تا هول مرگ
 و ترس سقوط
 سیاره ی زمین را در کام خود کشد .

 

پیچیده در اتاق
 آواز خاک .
 آواز باد .
آواز آب
 و بانگ قناریان دلشاد.
توپ زمین
 در پیش چشم گربه ی من چرخ می خورد .

 

لاما گرایی ، نوعی بوداگرایی است که در تبت و مغولستان  گسترش دارد . بزرگ روحانی این آیین  را دالایی لاما خطاب می کنند .