خانه به دوش

خانه به دوش

 

                         امروز اتاق های پیش ساخته  را در چند دقیقه
                        با چند پیچ و مهره به هم  متصل می کنند
 

 پویند را ، ز خاک :
        این مبدأ طلوع
        وین مقصد غروب
 گسستم .
 با چار پیچ و چار مهره
 سقف شگفت را
 بر شانه ی ستبر دیوار
 افراشتم .

 

 و دست
 بر دست کوفتم
 از پیرهن غبار تکاندم .
 آ ... ها ....
 اینک اتاق
 بر پایه ایستاده ، سبک بار .

 

 اینک
 من
 آواره تر ز باد
 بی مُولد و وطن
هر جا که خواستم
 با چار پیچ و چار مهره
 سقف شگفت را
بر پای می کنم .

 

 من خانه  ام به دوش
 آواره تر ز باد ....