خط عمر

خط عمر

 

  خط  چندم  را می خوانم ؟
  نمی دانم .
 این خط  عمر توست
 تا پرتگاه  زاویه  دستت  جاری
مردی درین  گذر
 در راه  تو خواهد آمد
 سایه به سایه .

غرقاب ها اما در نقطه های  اوج.

فتح
تنها نصیب  تو
 از  فتح  قله ها  مایوس می نشیند او
 در شب نشین  آبی  آویزه  های  یخ.