خواب

خواب

 

 ... اما
 اغمای خواب گونه ی آن قوم باستان
 با لای لای هر ورق تاریخ
 چندان عمیق گشت
            که شاعر ،
 مایوس و خشمناک
 فریاد جاودانه ی شعرش را
 در گوش کوه ریخت .