خواهش

خواهش

 

آیینه دارم  باش
تا شکوه ترا  بخوانم
 ترا بخوانم  چندان  که با تو  مانم .