دردا

دردا

 

پیوند ها،
 آرامش نباتی خود را
             گم کرده اند .
آوندها ،
در ذهن بی طراوتشان
 در انتظار جاری سبزینه مانده اند .


 دردا چه خشکسال سیاهی .
گنجشک ها ،
 کوچیده اند از قفس باغ ،
 یک لحظه گوش کن :
 چتر بنفش  بال ملخ ها
 تفسیر آیه های گرسنه است :
- یاد آور  ترحم سیلوها .

 

دردا چه خشکسال سیاهی

 

 روباه ها
 روباه های  بی گنه  زیرک
 الماس های خوشه ی انگور را
 بر تاک های  خالی ،
            تصویر می کنند .