در جمع کورها

در جمع کورها

 

 در خواب
 سنگی رها شد از دستم
 سرب هوای  دودی مسموم  را شکافت
 و بالا
         بالاتر ،
شمشیر یک شهاب مسافر شکسته شد .
 شنگرف نور فرو ریخت .

 

 در جمع کورها
        پیغمبران
 با هاله ی بنفش
 ظاهر شدند
 و ادعای نبوت

چندان که ....