دست های بدرقه

دست های بدرقه

 

            برای صحنه ای از فیلم « چه هراسی دارد ظلمت روح » ساخته نصیب نصیبی .

 

من دست های بدرقه  را دیدم :
        بیمار گونه بود .
وقتی که دست من
انگشت های سرد و بلندش را
 که از تبار آن نی نالان نشانه داشت  غم جاودانه داشت
 در پنجه می فشرد
 پشت قلم شکست
 و درد
چون قطره ی سیاه مرکب
 بر قلب های کاغذی ما دو تن چکید .
من دست های بدرقه  را دیدم :
            بیمار گونه بود .
 نا آشنا به عشق و سخاوت :
            دست  زمانه بود .

 

تاریخ قلب کاغذی ما را
 با ، نی نوشته اند
 و بند بند نی
 از مثنوی ناله ما شکوه می کند .
خط های دست تو :
- این جاده های در هم و پر پیچ -
در چشمم آشناست
باور کن ای رفیق
 خط های دست تو
 از خط دست های خودم آشناترست ...
 آه ....
    دانستم ...
ای رفیق ....
ما را هزار سال ازین پیش توامان
در گور کرده اند
وین دوستی مردگی قرن های  قرن .
ما دست های بدرقه را دیدیم :
               بیمار گونه بود .
            دست زمانه بود .
            دست هزاره بود .