دشت ارژن

دشت ارژن

 

دشت  بزرگ  ارژن  امشب
 تا دم دمای  صبح
  تاریک می ماند
 نه شیری  و نه گور
 صیاد  تاجدار
  از کوه نور
 سیماب  می تراود  بر  صخره های گور
روباه  زیرک
  در حفره  می مانَد
 تنها  می مانی
  زنگوله  را کجا می آویزی؟