دیوار

دیوار

 

 دیوار روبروی  منزل  ما  را
دیروز
 نقاش ها  سپید، یکدست  کرده اند .
  دیشب
 با  رنگ  سرخ
  چیزی،  شعاری ، بر آن نوشته اند .

  دیوار
 امشب  ملافه  ایست  که مجروحی  خونبار
 افتاده  روی ‌آن
 در انتظار ِ  پرستار .