زیر و زبر

زیر و زبر

 

برگ درخت
 با ریشه  همنواست
 خورشید  روشنان  فلک  را می جوید
  و ریشه
 ژرفای  تیره گون  زمین های سخت / سست
ژرفای خاک  و
 قله ی  افلاک
 اضداد  آشنا