ز گهواره …

ز گهواره …

 

 در این خراب  که هر چی می جویی  نمی یابی
کوران  عصا  کشانند بیا را
 و گنگان  و کران
 در هر گذر  به فال گوش، کمین کنان
 تا پرواز بوسه یی  را به فال  عشق  بگیرند  و
 در بیعشق  آباد  هر اینه  سال عشق بگیرند .

 اینان  در گاهواره
 خفتن به گور  را برزیده اند
  پس، از بیم  مرگ  تن
 زان  پیشتر  که دراید
 جان  را به تابوت تسلیم
 سر دست  می برند  به تقدیم
 که تیغ  مرگ  اگر  نَبُر است
  گردن  خمیده را چون  موی  کرده اند .

 تا از عشق  و دوستی
  ماند  اماره یی
 در صمغ  این صنوبر  گریان
 پروانه  اشک و بوسه یی بنشان
  شاید  آیندگان  را نشانی  باشد
 در سنگواره یی.