سالنما

سالنما

 

خورشید ،
        در اعتدال ربیعی است .
امروز ، روز اول سال مار ،
        سال زهر ،
        سال دندان و
        سال نیش ......