سرزمین پاک

سرزمین پاک

 

ای سرزمین پاک
با اولین شکوفه ی هر سال ،
 در دشت چشم های تو ، بیدار می شود
باغ پر از شکوفه ی اندیشه های من .

 

در دشت چشم های تو - این دشت های سبز -
هر باغ شعر من
پیغام بخش جلوه ی روزان بهتریست .
 هر غنچه ،
            هر شکوفه ،
                                هر ساقه ی جوان ،
 دنیای دیگریست .

 

 ای سرزمین پاک
من با پرندگان خوش آوای باغ شعر
در دشت چشم های تو ، سرشار هستی ام .
 من با امید روشن این باغ پر سرود
 در خویش زنده ام .
 دشت جوان چشم تو ، سبز و شکفته باد .