سرسرک

سرسرک

 

سُر می خورند بر ،
        آیینه وار یخ
 زنگی ،
        سپید ،
            زرد ،
                پیر ،
                  جوان ،
                        زن ،
                            مرد ،
سُر می خورند و قهقهه شان می شود بلند
تا نوک کوه آهن و سیمان .

 

 در پشت شیشه های نخستین اشکوب
 سی دختر جوان
 سیگار زیر لب
 با دقتی شگفتی آور
 دنبال می کنند
 ارقام سبز را
بر چار گوش صفحه ی « ویدئو »

 

 آ .... آ .... آه
 سهم « کمل »
 بیچاره  هفت در صد ارزان شد
آخر
این حرف کشک  نیست که می گویند
 سیگار ، عامل سرطان پدر سگ است !
سود «  بویینگ » ،
    اما برای هر سهم
 یک « سنت »  و نیم اضافه شده ،
            آخ جون
 عمّه « پوسی »  چه سود کلانی برد
« فاکسی » ، سگش ، چه ارث تمیزی ....

 

 آن گوشه ، دست دخترکی شیطان
 از دست پیر مرد رها شد
 و پیر ،
 اُه . چه زمینی خورد
        گومب
            گومب
                گومب .
دخترنشست و قهقهه سر داد .
 از هر طرف صدای قهقهه برخاست .
 اما چه عالمی ست
 آن پیر مرد آن وَر هفتاد وهفت را .
با
این ماه  هفت و هفت .


نیویورک- 7 فوریه 1976