سرود باران

سرود باران

 

من شیفته ی سرود بارانم ،
 این نغمه ی جانفریب دریا  راز .
افسوس که شیشه ی اتاقم ، دوش
 در گوش دلم نریخت آن آواز ،

 

مهتاب ولی به لطف و زیبایی
 می خواند  ترانه های  لالایی .
 من شیفته ی سرود مهتابم ،
 این نغمه  شام های تنهایی .

 

کرمانشاه . آذرماه 1333