سعد

سعد

 

هژده ستاره طالع
در برج جدی
پایان سیه فام شب انتظارهاست
وقتی که می خندی .