سگ های چشم تو

سگ های چشم تو

 

 سگ های چشم تو
 ای تازیان فرز شکاری
 پر می دهند کبک نگاهم را .
از جنگل تمشک مژگان .
آه ای شکارچی
در فرصت طلایی شبگیر
تیر خلاص ....
                تیر ....