سیب عدن

سیب عدن

 

باغ  عدن  شکفته
 در سایه سار صخره ی  مغرور گونه ات
ابلیس
 آوند باغ  را
  سیراب می کند
  از ژرفنای  چاه  زنخدانت
و  سیب آدم،  آدم
 - همبستر  فریب حوا - را
   تا  خاکدان  تیره ی  سیاره ی  زمین
                                    پرتاب می کند .