شبنم

شبنم

 

چون  غنچه ی  زنبق بیابانی
  پر می شوم  از هوای  بارانی
 گویی همه شبنم بهارانم
  شبگیر  که شد  شبانه  گریانم.