شبگیر

شبگیر

 

چابک سوار در شنل زرد آفتاب
 از مرز شب گذشت
 و
 بر نرده های نقره یی صبح
                             تکیه داد.