شب غازیان

شب غازیان

 

 آهسته می وزد
 موج نسیم شوری  از دریا
  فنجان  قهوه  را
  بانوی میزبان
  بر میز  می گذارد  و لبخند  می زند .

  یک گربه ی  بُراق
لم  داده  در کناره ی ایوان
 و بر سه گوش ِ  گوش ِ  چپ  او می لغزد
  نیلوفر آبی گلدان .

از باله های  ماهی  خُردی
  خطی  بر آبگینه  پدیدار می شود
 و از روزن  آبک
 می گریزد
 یک ماهی  سپید
  که گربه ی  بُراق
                          از خواب می پَرَد .