شب

 

 شب از مسیر هر شبه اش  با شتاب رفت
 تا ،
زان پیشتر که خون سیاهش
 بر آستان صبح بریزد
 از جوی ماهتاب
 یک جرعه ی زلال بنوشد