شنل آفتاب

شنل آفتاب

 

 سر شانه های خسته و افسرده ام ،
 گرمی گرفت  از شنل زرد آفتاب
             در صبح سرد دی