شک نخواهم کرد

شک نخواهم کرد

 

  تا کی  امشب  آسمان  دُم ریز  می بارد؟
 بره ای  تک مانده  ، سرگردان .
  ابر  می ماند  ز باریدن ؟

  سقف  پرویزن  چه کوتاهست
 چکه ها  در دشت  مس  دارد طنین وهم .

 گرگ  میش  قریه  گفتی  مرگ  در زهدان  خود  پَروَرْد .
  زخم کاری  با سگان  پیر گله ، ماجرا دارد .
  شک نخواهم  کرد
 گر بپاید  این شب، این سرما
  شیر در جام  بنات النعش  می بُرَد .