شیر یا خط

شیر یا خط

 

شیر یا خط ؟
                شیر .
شیر یا خط ؟
                 خط .
 سکه ، موج دود  را بشکست و بالا رفت
 در مدار لحظه ها چرخید
 بیکران لحظه ها  برجی شد و تک سکه ،
            نا آرام
 شیب تند برج را  لغزید و روی پیشخوان غلتید
 دنگ ..... د ..... دنگ ...... دنگ


 شیر اگر آید  پیامی می رسد  رنگین
 شیر  اگر آید ، خدایا .....
            باز تکرار نوازش های  مهر آگین


 مست های « بار »  را تاب درنگی نیست :
 در هم « هان شیر » ، « هان خط »
            اوج می گیرد .

 

 خامش « جوک بکس » را ، آن سکه در هم ریخت .
 یک  تویست تند .
 می شود رقصید
 خسته از برنامه ی میز و مداد و کار ،
 خسته از بیرنگی تکرار
 می شود باز آبجو نوشید .
شیر یا خط ؟
            شیر؟
 سکه موج دود را بشکست و بالا رفت
 در مدار لحظه ها چرخید
...................
 موش یک وسواس  در من می شود بیدار
 خش خش  سرپنجه اش  بر چوب ذهنم
                                             تلخ یک تکرار :
« کاش برج لحظه ها در خویش بلعد سکه ات را .
                                                            مرد
 هر دو روی سکه ها ، خط است »
 کاشکی .....
        ایکاش....