صید سرخ

صید سرخ

 

منقار نیمه باز ماهیخوار
 وقتی که برکه را
 از « صاد » صید سرخ خبر داد
خط گریز ، سکه ی سیمین ماه را
 در ژرف آب برد .