طرح

طرح

 

هر واژه ، یک پرنده ی آزادست .
 اما به یاد ندارم
 کی ، کی ، کجا
 آویخته  به شاخه ی فکرم
 آوار یک قفس را ،
        با گربه های مست .