طرح 22

طرح 22

 

صبح یکشنبه .
            گرمی مرداد .
دودی از کومه .
            عطری از جنگل.
بژ ساحل .
            کبود تند آب .
خط اندام ها ، رها از خواب .