طرح

طرح

 

شبگیر
 وقتی که
 سرریز می شود ،
 از جام خوش تراش بنات النعش
 شیپوری بنفش ،
         می خواند
در گوش نیم - بسته ی مرداب .
در گوش باز شاعر شب زنده دار
 تور بزرگ صید
            اما ،
خالی ست
 از واژه های یک غزل ناب .