طرح

طرح

 

  صبح سیمین و  آسمان کبود
کومه ها  سرکشیده  از مه و دود
  جاده ها  زیر  چرخ  مرکب ما
  پا به پای  زمانه  می فرسود
  عطر  نمناک  دره ی  چالوس
  دم ما  را ، زدوده  می پالود
پشته ی  سرخ شاخه های  تمشک
  با سخاوت  لمیده  بر لب رود
  زورقی  در کرانه های  افق
 گاه  بر اوج موج  و گاه فرود
سایه گستر  صف  سپیداران
  سرفرود  آورید  و گرم  سرود
  اینک  اینک دقیقه ی موعود
 آمدی  آمدی  درود ، درود
  این چنین  است  و هر چه باداباد
 وین چنین  بود و هرچه  بودا بود