طلا و مرجان

طلا و مرجان

 

 این هسته  را که تُف کردی پار
در پوک وار زرد  گیاخاک  باغچه
  امسال بالیده  سبز
  سال دگر بهار  که آمد
 اردی بهشت آسا می روید .

  ما مانده  در هزار   خم  این  گمان ، ولی
 رنگین کمان  گیلاس
 آوند خواب دیده ی  بهمن  را
تعبیری  از طلا و مرجان  پیغام می بَرَد .