ظهر عظیم

ظهر عظیم

 

2
خون
    خون
        خون
آنجا که فرش مخمل خونین
 بر ارتفاع سبز ستون ماه
 گسترده می شود
 آیا کدام سنگ
 با ناخن بلند  خارایش
 ظهر عظیم را
 بر نیمروز تب زده حک کرده است ؟