عاشقانه 2

عاشقانه 2

 

تا این عقیق  انگشت مرا شاید
 نام تو را نشاندم بر آن
 می بینمت
با خدنگ قامت
        و کلام پر بار
 در هفت شهر
 شب همه شب هفت بار
 مهر مهر تو را به تماشا می نشینم
 مرا به چنین  روزی بار دادی
 هان !
        درنگم چیست که تکیه بر این خاتم دارم .