عاشقانه

عاشقانه

 

ای دست
 ای مخمل  نسیم
 ای بازگشته از سفر بیکرانگی :
- از سرزمین پاک گیاهان مهرزی -
 ایکاش
 گرده های  محبت را
 در ذهن سبز گونه ی من ، بارور کنی .
 ایکاش ،
می گشودیم آرام
 ایکاش
    جمله های تنم را
 آهنگ  عاشقانه  می دادی
 آنگاه
 آن عاشقانه  را
 از بر می خواندی
 ایکاش
    با من می ماندی
 روزی هزار بار
 من  را به نام می خواندی
 ایکاش ...