عاشقانه 3

عاشقانه 3

 

سلام ای مه سپید
 چه زود می گذری .
 من از کویری می آیم  که به هنگام مهرگان
 خواب باران می بیند
 و گیاهی در آن می روید
 که در وهم
        از تیره ی گیاهان آبزی است .
 سلام ای مه سپید
 آوند این نبات تشنه ، تو را می خواند .