عاشقانه 4

عاشقانه 4

 

تا تو را تکرار کنم
 من ادامه می یابم
از نسل من فرزندی به جای خواهد ماند
             همنام تو .
در کوچه ها اگر سیمای  مرا دیدی
 به نوازش درنگی کن
 همنام تو
 قسم به نام تو
        که
 نوازش تو را بر خاکم  خواهد نشاند .