عاشقانه 7

عاشقانه 7

 

سخت رهایی  زمن  نهان گرانبار
 اندوه این جدایی را
 ایا کدام تیغ دو نیمه  تواند کرد
        که
            درین راه
 من گرانبار شایسته
 و تو سبکبار بایسته .
 هان ای نیام  بیدار کدامین تیغ
برین آخته شفاعت من کن
 که تمامی این اندوه حصّه ی من باد!