عاشقانه 8

عاشقانه 8

 

 چه خوبی  ای زرد پی « آشیل »
 که مرا به قله ی رفیع دوست رهنمون شدی
 چه رحمت باز یافته ای .
 چون از معبر باریک می گذشتم
        دریافتم
                که من
 نخستین مردی نیستم که برین شکوه ره می یابم
اما چون به سختان باز پس می نگرم
 و معبد را ، فراز آشیانه عقاب می بینم .
بر آستان معبد سجده می کنم .
که :
 من نخستین مردی نیستم که برین شکوه ره می یابم .
خدایا ،
        اما
فرجامین زایر معبدم بشناس .

 

Achilles Tendon  تاندونی ( وتر)  که پشت پاشنه را به ماهیچه پشت پا وصل می کند