عاشقانه

عاشقانه

 

وقتی که پوستت :
                            - ابریشم سپید تراوا -
نیلوفرینه می شود از نیش  بوسه ها
 احساس می کنم ،
 بازارگان عطر و پرند و نورم
 در جاده های خرم ابریشم .