عاشقانه

عاشقانه

 

در شبی ، سرشار اندوه نگاه او
 آنچه در اندیشه ام رویید :
خط بی پایان گیسویش .
 طرح تابستان بی اندوه بازویش .